Kuruluş ve Görevler

 
 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 24.05.1930 yılında 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile kurulmuş ve görevleri düzenlenmiş, 13.12.1983 tarihinde 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1624 sayılı kanun yürürülükten kaldırılmıştır. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 23.02.1985 tarihinde günümüz şartlarına göre yeni bir düzenleme yapılmıştır.

3152 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şöyle belirtilmektedir:

Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek

Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,

Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,

Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayınlamak,

Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,

Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek, Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

Mahalli İdare Fonu, İl Özel İdaresi Fonu ve Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek.

Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,