Birlikler

 

MALİ YAPI

Birliklerin Mali Yapısı

Birlik bütçesi birlik başkanı tarafından hazırlanır, birlik encümeni tarafından incelendikten sonra birlik meclisi tarafından kabul edilir. Birlik kesin hesabının hazırlanması, incelenmesi ve kabulünde de aynı yöntem uygulanır. Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmaya birlik meclisi, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmaya birlik encümeni yetkilidir. Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik müdürüne devredebilir.

Birlik bütçesi ve diğer malî konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakların mahsubu konularında, Mahalli İdare Birlikleri Kanununda hüküm bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Köylere hizmet götürme birliklerinin bütçesine ilişkin esas ve usulleri ile muhasebe ve raporlama standartları, harcama esas ve usulleri, çerçeve hesap plânı ile düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri ile bu birliklerin yapacakları ihalelere ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Birliğin gelir ve giderleri şunlardır:
 

1- Birliğin Gelirleri

a)   Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.

b)   Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

c)   Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.

d)   Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e)   Kira ve faiz gelirleri.

f)   Bağışlar.

g)   Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay. İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı, köylere hizmet götürme birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılır.

h)   Diğer gelirler.
 

2- Birliğin Giderleri

a)   Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.

b)   Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c)   Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

d)   Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

e)   Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.

f)   Dava takip ve icra giderleri.

g)   Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.

h)   Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

i)   Temsil, tören ve ağırlama giderleri.