İl Özel İdareleri

 

MALİ YAPI

1- İl Özel İdaresi Yönetimi

İl Özel İdarelerinin Mali Yapısı

İl özel idaresi bütçesi Vali tarafından hazırlanır, il encümeninin görüşü üzerine il genel meclisi tarafından aynen veya değiştirilerek kabul edilir. İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. İlçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır. İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemleri 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği? hükümleri uyarınca yürütülmektedir.

İl özel idarelerinin gelir ve giderleri şunlardır:
 

1- Gelirler

İl özel idarelerinin gelirleri 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda belirtilmiş olup üç ana grupta toplanabilir:

1) Öz Gelirler: Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve katılma payları, taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler, il genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, faiz ve ceza gelirleri, her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirlerdir.

2) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar: 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilatının yüzde 1,15?i il özel idare payı olarak ayrılır ve bu payın; yüzde 50?lik kısmı illerin nüfusuna, yüzde 10?luk kısmı illerin yüzölçümüne, yüzde 10?luk kısmı illerin köy sayısına,yüzde 15?lik kısmı illerin kırsal alan nüfusuna, yüzde 15?lik kısmı ise illerin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca tespit edilen en son gelişmişlik endeksindeki grubuna göre dağıtılır.

3) Diğer Gelirler: Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler ve alınacak bağışlardır.
 

2- Giderler

a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

b) İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

e) İl genel meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında kurdukları birliklere yapılacak yardımlar.

f) İl özel idaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik aidatı giderleri.

g) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.

h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

i) Dava takip ve icra giderleri.

j) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.

k) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.

l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

m) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

n) Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.

o) Doğal afet giderleri.

p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.